ЎЗБЕКИСТОНДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ВА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ МОЛИЯВИЙ ДАСТАКЛАР АСОСИДА РАҒБАТЛАНТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   381   194
КУРБАНОВ Д.Р. VNESHINVESTPROM 2021
Ушбу монография мамлакатимизда сув ресурсларидан «силона ва самарали фойдаланишни оширишнинг молиявий механизмини тадкик этишнинг фундаментал масалалари; мамлакатда сув ресурсларини боящаришнинг амаддаги тизими ва унда молиявий механизмнинг урни; сув рентаси, нарх, туловлар ва сув саликлари - сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш молиявий механизмининг мухим таркибий кисми; сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик - сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш молиявий механизмининг асосий элемент эканлиги билан боглик булган масалалар юзасидан илмий изланишлар нагижалари ёритиб берилгаН.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar