QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   2029   539
A.ABDUG'ANIYEV, A.A.ABDUG'ANIYEV ADIB NASHRlYOTI 2011
Darslikda qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini shakllantirishning nazariy, uslubiy hamda amaliy asoslari "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablari asosida yoritilgan; tarmoqda amalga oshirilayotgan huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy islohotlaming mazmun va mohiyati respublika Prezidenti asarlari va amaliyotdagi huquqiy-me'yoriy hujjatlarga asoslangan hamda jahon iqtisodiyotidagi holatlami e'tiborga olgan holda hayon etilgan; iqtisodiyotning barcha bosqichJarida (turg·unIik. inqiroz,jonlanish) qishloq xo'jaligida mavjud moddiy-texnika va mehnat resurslari, investitsiyalar, innovatsion texnologiyalardan foydalanishning hozirgi holati, tadbirkorlik turlarining, tarmoqlaming rivojlanishi, iqtisodiy samarndorligi ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan holda tizirnli tahlil qilinib, kelajakda ularning samaradorligi yuksalishini ta'minlovchi omillar, yo'llari imkon doirasida yoritilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar