Statistika

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   930   317
N.M. Soatov, H.G'. Nabiev, D.H. Nabiev, G.N.Tillaxo'jayeva TDIU 2011
Ushbu darslikda statistika yagona fan sifatida qaralib, 2 qismga ajratilgan: I qism. Statistika nazariyasi 11 qism. Iqtisodiy statistika I qismda statistika predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati, statistik ko'rsatkichlar, axborotlami jadval va grafiklar yordamida taqdim etish usullari, ma'lumotlami tasniflash va guruhlash, taqsimot qatorlari, o'rtacha miqdorlar va variatsiya ko'rsatkichlari, tanlama kuzatish, korrelyatsion va regression tahlil, dinamika qatorlari, iqtisodiy indekslar kabi mavzular batafsil bayon etilgan. 11 qismda milliy hisoblar tizimi - iqtisodiy statistikaning uslubiy negizi sifatida qaralgan va barcha masalalar shu asosda yoritilgan. Aholi, mehnat bozori va milliy boylik statistikasiga butun iqtisodiy faoliyatning muhim omillari sifatida qaralgan. Makroiqtisodiy faoliyat natijasi sifatida yalpi ichki mahsulot statistikasi o'rganilgan. Tashqi iqtisodiy faoliyat va moliya-kredit tizimi statistikasiga alohida e'tibor berilgan. Aholi turmush darajasi, jamiyat miqyosida yaratilgan daromad hajmiga bog'liq bo'lib, darslik aholining daromadlari va harajatlari balansi asosida uning turmush darajasi ko'rsatkichlari chuqur tahlil etilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar