MILLIY УА JAHON IQTISODIYOTI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1298   574
Z.Y. Yoidoshev, X.T. Xalilova NMIU 2014
«Milliy va jahon iqtisodiyoti» kursi bo'yicha qayta tayyorlangan mazkur o ‘quv qo‘llanmada Milliy va jahon iqtisodiyoti tushunchasi, 0 ‘zbekiston R espu blik asin ing davlat m u staq illigi, un i bozor iqtisodiyotiga o'tishi, RespubUkada milliy iqtisodiyotning shakllanishi, uning rivojlanishini ta’m inlovchi omillar, milliy iqtisodiyotning tarkibini qayta qurish, ishlab chiqarish va sotsial majmualami isloh qilish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, qo‘llanmada strategik rejalashtirish, 0 ‘zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyati, rivojlangan, rivojlanayotgan hamda iqtisodi o ‘tish davriga xos bo‘lgan mamlakatlar iqtisodiyotining o ‘ziga xos xususiyatlari ham ko'rsatilgan. Mazkur o ‘quv qo‘llanma iqtisodiy oliy o ‘quv yurtlari talabalari, professor-o'qituvchilari hamda m illiy va xalqaro iqtisodiyotda qiziquvchi kitobxonlarga m o‘ljallangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar