MENEJMENT VA MARKETING ASOSLARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1375   706
N.Q. Yo'idosbev, M.M. Azlarova, G. Y. Xo'djamuratov IQTISODIYOT 2012
Ulilbu o'quv qo'llarunada menejmcm faainillll predmcti. obyekti VII metodi, _jmcnl naDriyuinina shakllani"'i VII rivojleni"'i. bOohqoruv maqudi VII fimbiyaJari, boshqarishning IBlIhkiliy luzilmalan, boshqarish ulullan, boabqaruv qemrIari VI uning mohiyati, menejmenlda molivla&htirish, boshqarishda axborol VII kommlllliblsiyo. ml,t.elingning nazariy UO!JIori, marketing lizimida axborol ta'minoti, marketillll mubili. bozomj VII isI£'molchilomi o'rgonish, mark.ting tizimida IOvar. nan; .iyoooti, kommuniblJion siyoootp oid masoJoJar batafsil yoritilgm.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar