MEHNAT IQTISODIYOTI: IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1677   985
Q.X. ABDURAHMONOV, N.T.SHOYUSUPOVA ТДИУ 2011
D arslikd a inson fa o liya tin in g negizi bo’lgan mehnat to ’g ’risidagi tasavvurlar b ilan bog’ liq ijtim oiy-iqtisodiy kategoriyalar hamda bozor iq tisod iyo ti sharoitida mehnat bozori, mehnat resurslari, aholin ing ish bilan bandligi va ish s izlig i, mehnat unumdorligi, aholining turmush darajasi va daromadlar siyosati, ish haqi va uni tashkil etish, a ho lin i ijtim o iy muhofaza q ilish , mehnatni boshqarish kabi mavzularga o’rin berilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar