Dividendlar va dividend siyosati

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   185   137
Umarxodjaeva М. G., Umarov O.S., Ismailov D.A.. IQTISODIYOT 2019
O ’quv q o ’llanma m azk u r fan b o ’y ich a m a ’ru za m av zu larin in ig tay an c h k o n sp ek ti, mustaqil t a ’limg a oid to p sh iriq la r, o raliq n a zo ra tg a oid o ’q uv lo y ih a la rin in g namunaviy m av zu lari, y ak u n iy n a zo ra tg a oid namu n av iy sav o lla r v a to p sh iriq la r, h ar b ir mavzu b o ’y ich a ta lab a lam in g mustaq il ish lash i uchun z a ru r b o ’lgan a d ab iy o tla r ro ’y xatini hamda g lo s sa riy lam i o ’z ich ig a olg an b o ’lib u 5 2 3 1 9 0 0 -k o rp o rativ boshqaruv b ak a la v ria t t a ’lim y o ‘n a lish in in g ‘'D iv id e n d la r va d iv id en d s iy o s a ti” fanidan o ’quv q o ’llanma sifatida tavsiya etiladi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar