elektron kitoblar

2,231 Topilgan kitoblar
Microsoft Access da ma'lumotlar bazasi

Manba muallifi:

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma, Darslik

By Nurmuhammad Nursaidov

USHBU MATЕRIAL «AXBOROT VA TЕLЕKOMMUNIKATSION TЕXNOLOGIYALAR SOHASIDAGI KASBIY TA'LIMGA KO‘MAKLASHISH – KOORPARATSIYA LOYIHASI» O‘ZBЕK-NЕMIS TAJRIBA SINOV LOYIHASI DOIRASIDA ISHLAB CHIQILGAN.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Manba muallifi: Н. М. Набиева

In Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Замонавий иқтисодиётда хизматлар соҳасининг ўрни ялпи ички маҳсулот таркибидаги улуши билан ифодаланади. Хизматлар соҳасининг ривожланиш даражаси аҳолининг ҳудудий ва ижтимоий ҳаракатчанлигини, янги хўжалик ҳудудларини ўзгартириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ва моддий истеъмолини оширишни таъминлайди.

Global iqtisodiy rivojlanish

Manba muallifi: Xankeldiyeva G.Sh., Muminova E.A., Mirzayev A.T., Asraqulov A.S

In Darslik

By Konstantin Kurpayanidi

Darslikda global iqtisodiy rivojlanishning sabab-oqibat bog’lanishlari va global o’zgarishlarning asosiy yo’nalishlari yoritilgan bo’lib, u bakalavriatning – iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) ta’lim yo’nalishining «Global iqtisodiy rivojlanish» fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning strategik yo‘nalishlari.

Manba muallifi: Ashurov M.S., Shakirova Yu.S.

In Monografiya, Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ekologik va iqtisodiy masalalarni muvozanatli hal etishga bevosita bog‘ligi, ekologik muvozanatning iqtisodiyotga va barqarorlikka ta’siri, ularning o‘zaro bog‘liqligi, ekologik (boshqaruvi) menejmentining instituttsional va huquqiy asoslari batafsil va har tomonlama tahlil qilingan va tadqiqi yoritilgan, ochib berilgan, ekologik muammolarni baholash va uning oqibatlarini bartaraf etishning strategik yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.

Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari.

Manba muallifi: M. Ashurov , K. Kurpayanidi

In Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada O‘zbekiston Respublikasida zamonaviy raqobatdosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirishning ayrim muammolari o‘rganilgan. Monografiyada milliy innovatsiya modelini shakllantirish nazariyasining nazariy va uslubiy qoidalari aniqlandi va to‘ldirdi.

Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар

Manba muallifi: Икрамов М.А.

In Taqdimot

By Konstantin Kurpayanidi

Мазкур тўплам ўз ичига иқтисодиёни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларнинг долзарб муаммолари ва ечимлари бўйича ўтказилган республика илмий ва илмий-техникавий анжуман материалларини ўз ичига олган бўлиб, унда янги иқтисодий тизимларнинг шаклланишида рақамли технологияларнинг ўрни, саноат тармоқларида рақамли технологиялар асосидаги таркибий ўзгаришларнинг йўналишлари, рақамли ўзгаришлар шароитида ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг сервислашуви ва хизматлар соҳасининг ривожланиши, янги ижтимоий-иқтисодий тизимда тадбиркорликнинг ривожланиш хусусиятлари, ижтимоий соҳада рақамли тизимларни қўллаш истиқболлари, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда бошқарув моделлари ва механизмларидан самарали фойдаланиш муаммолари, соҳада самарага эришиш йўлида олиб борилаётган назарий ва амалий изланишлар таҳлили ва натижалари ҳамда унинг натижасида олинган илмий-амалий ва назарий аҳамиятга эга бўлган таклифлар ва тавсиялар келтирилган.

Boshqaruv psixologiyasi

Manba muallifi: M.Ashurov

In Darslik

By Konstantin Kurpayanidi

Darslik oliy o‘quv yurtlarining “Menejment”, “Iqtisodiyot” va boshqa turdosh va noturdosh bakalavriat yo‘nalishlari talabalari, shuningdek shu sohaning magistr va ilmiy izlanuvchilari uchun mo‘ljallangan.