М и н т а к а в а м а х а л л и й х уж а л и к л а р и к т и с о д и ё т и ф а н и д а н м а с а л а л а р т у п л а м и .

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   608   345
А б д у л х а к и м о в З .Т . IQ T ISO D IY O T 2014
У ш б у у к у в к у л л а н м а д а “М и н т а к а в а м а х а л л и й х уж а л и к л а р и к т и с о д и ё т и ” ф а н и д а б е р и л г а н м а в з у л а р т а р т и б и а с о с и д а м а в з у л а р г а д о й р у с л у б и й к у р с а тм а л а р , м а с а л а л а р , у л а р н и е ч иш у с л у б л а р и в а м а с а л а л а р н и еч иш у с у л л а р и н и у з л аш т и р и б , м у с т а х к ам л а б о л иш у ч у н к уш и м ч а м а с а л а л а р к е л т и р и л г а н .

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar